Avrupa Birliği Gençlik Stratejisi 2019-2027

Gençlik alanı, eğitim alanı, kültür ve diğer birçok alan, Avrupa entegrasyonunun yumuşak bir alanı olarak kabul edilir. Avrupa Birliği Antlaşmalarında, Avrupa kurumlarının herhangi bir doğrudan düzenleme yetkisine sahip olmaları için yeterince güçlü temellere sahip olmadığı düşünülmektedir. AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABIHA), altıncı makalesinde, gençlik alanının, Üye Devletlerin katılımını teşvik etmek ve Üye Devletlerin eylemlerini desteklemek, koordine etmek veya tamamlamak için tedbirler almak için AB yetkinliklerinin sınırlı olduğu alanlardan biri olduğunu öngörmektedir. Sadece Avrupa Birliği Antlaşması (Maastricht Antlaşması) gençlik alanını, AB’nin yeterlilik politikaları arasına, sübvansiyon ilkesine uygun olarak yerleştirmiştir.

Uygulamada, bu, Üye Devletler ile Avrupa kurumları arasındaki işbirliğinin AB düzeyinde gençlik politikasının geliştirilmesinin anahtarı olduğu anlamına gelir. Bugün bildiğimiz AB Gençlik Stratejisi, 2001 ve 2009 yılları arasında kabul edilen üç temel belgeye dayanmaktadır. Bunlar:

Avrupa Komisyonu Teknik Belgesi Avrupa gençliği için yeni bir ivme (2001);
Avrupa Gençlik Paktı (2005);
2010-2018 (2009) gençlik alanında Avrupa işbirliği için yenilenen çerçeveye ilişkin karar .

Avrupa Komisyonunun Beyaz Kitabının taslağını hazırlamak, Avrupa Komisyonunun gençlik alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiği konusundaki değerlendirmesinin sonucuydu. Bu sırada bazı Üye Devletler ve Avrupa Parlamentosu Üyeleri katılmıştır. Beyaz Kitabın son metni, gençler, gençlik örgütleri, ulusal gençlik konseyleri, Üye Devletler ve gençlik araştırmacıları ile yapılan geniş istişarelerin sonuçlarına dayanmaktadır.

2005 yılında, Avrupa Gençlik Paktı (AGP) Lizbon Büyüme ve İstihdam Stratejisi hedeflerine ulaşmak için anahtar araçlardan biri olarak kabul edildi. AGP’nin önemi, çeşitli gençlik politika girişimleri arasında daha fazla tutarlılık sağlama arzusunda da tanınmalıdır. Beyaz Kitabın aksine, o zamanlar Avrupa düzeyinde gençlik politikasını şekillendirme yolunda önemli bir adım olan genç insanların yaşamları (gelişimi ve güçlenmesi) üzerinde büyük ölçüde etkisi olan alanlara odaklandı. Avrupa Gençlik Paktı’nın geçerlilik süresi boyunca, gençlerle diyalogu daha da güçlendirmek amacıyla yapılandırılmış bir diyalog başlatılmıştır. Mevcut AB Gençlik Stratejisi 2019-2027’nin kabul edilmesine kadar, gençlerin Kasım 2009’da, Avrupa Birliği Konseyi, gençlik alanındaki Avrupa işbirliğine ilişkin yenilenen çerçeve (2010-2018) hakkında bir karar aldı ve bu, gençlik alanındaki Avrupa işbirliği için mevcut çerçeveyi güncelledi. Üç çalışma döngüsü tanımlamıştır (2010-2012, 2013-2015 ve 2016-2018) ve her döngü için, gençlik alanında Avrupa işbirliğinin genel ve öncelikli hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan birkaç öncelik. Önceliklerin seçimi, tüm Üye Devletler arasında işbirliğini veya sınırlı sayıda ülke arasında daha yakın bir işbirliğini mümkün kılmak için tasarlanmıştır.

Yenilenen çerçeve, AB gençlik politikasının iki genel hedefini belirledi:

 • Eğitim ve iş piyasasında bütün genç insanlar için daha fazla fırsat ve eşit fırsatlar yaratmak ve
 • Tüm genç insanlar arasında aktif vatandaşlık, sosyal içerme ve dayanışmayı teşvik etmek.

AB Üye Devletlerinin gençlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeye istekli olmaları da, yenilenen işbirliği çerçevesinin öncelikli alanlarının ve hedeflerinin genişletilmesinde yansıtılmıştır. Belirlenen sekiz öncelikli alan vardı: (1) eğitim ve öğretim, (2) istihdam ve girişimcilik, (3) sağlık ve refah, (4) katılım, (5) gönüllü faaliyetler, (6) sosyal içerme, (7) genç insanlar ve dünya ve (8) yaratıcılık ve kültür.

AB düzeyindeki gençlik politikasının dış faktörler (gençlik bağımsızlığı sorununu ve gençlik meselelerinin (post) Lizbon sürecine entegrasyonunun yanı sıra, nispeten hızlı bir şekilde) sistematik olarak ele alınması gerekliliği nedeniyle son 20 yılda hızla geliştiği belirtilebilir. Avrupa bölgesinde gençlik politikasının oluşturulmasında ve yönetiminde ortak bir rehberlik arayışı durdurulamaz bir temposu, itici gücü Avrupa Birliği’nin kendisidir.

Bu dönemde, AB düzeyinde gençlik politikasının sektörler arası karakteri, diğer sektörel politikalarda gençlik boyutunun güçlendirilmesi, gençlerin bir sorun değil kaynak olarak algılanması, gençlerin bu alandaki herhangi bir faaliyet için ön koşul olarak aktif katılımı ve kanıt ve gerçeklere dayalı gençlik temelli bir politika oluşturulması gibi gençlik politikasının temel ilkeleri oluşturulmuştur.

Gençleri çekme, bağlama ve güçlendirme: yeni bir AB gençlik stratejisi

AB Gençlik Stratejisi, AB Konseyi’nin 26 Kasım 2018’de kabul edilen kararına dayanarak, 2019-2027’nin AB’nin gençlik politikası alanındaki AB Kurumları arasındaki işbirliğine yönelik bir çerçevedir. Yeni stratejinin temel amacı, potansiyelini en üst düzeye çıkarmaktır. Gençlerin yararına yönelik Avrupa gençlik politikaları ve temel hedefleri, gençlerin demokratik hayata katılımını teşvik etmek, genç kadın ve erkeklerin sosyal ve toplumsal katılımını desteklemek ve tüm gençlerin topluma katılmak için gerekli kaynaklara sahip olmasını sağlamaktır.

Yeni stratejiyi hazırlama süreci birkaç düzeyde gerçekleştirildi. Mayıs 2018’de, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nde gençlerin Avrupa Gençlik Birliği’nin gençlik alanındaki yenilenen çerçevesinin uygulanmasının sonuçlarını ve etkilerini ve AB’nin gençlerin yaşamlarının en önemli yönlerini ölçtüğü 41 göstergeyi uygulayan üç Avrupa Gençlik Raporuna dayanarak durumu hakkında kapsamlı bir rapor yayınladı. AB’deki gençlerin durumu hakkındaki raporla birlikte, 2010-2018 döneminde gençlik alanında Açık Koordinasyon Yönteminin uygulanmasının sonuçları hakkında bir rapor da yayınlandı. Üçüncü kilit süreç, gençlerin Avrupa’da gelecekteki bir gençlik politikası için vizyonlarını temsil eden 11 Avrupa Gençlik Hedefini oluşturduğu yapılandırılmış diyalogun (2017-2018) son döngüsünde gerçekleşti. Bu süreçlerin ve Avrupa, ulusal ve yerel düzeydeki bir dizi koordine faaliyetin sonucu, genel hedefleri olan gençler için yeni bir AB stratejisidir:

 • gençleri yaşamlarının mimarı olmaları, kişisel gelişimlerini ve bağımsızlıklarına yönelik büyümeleri beslemeleri, esnekliklerini güçlendirmeleri ve değişen bir dünya ile baş edebilmek için yaşam becerileri edinmeleri;
 • gençleri aktif vatandaşlar olmaları, dayanışma savunucuları olmaları ve AB değerlerinden ve Avrupa kimliğinden esinlenerek olumlu değişiklikler yaratmaları ve gerekli kaynakları sağlamaları konusunda teşvik etmek;
 • Bu kararların, özellikle istihdam, eğitim, sağlık ve sosyal içerme olmak üzere tüm sektörlerdeki genç insanlar üzerindeki etkisi açısından politika seçimlerinin iyileştirilmesi;
 • gençlik yoksulluğunun ve her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve gençlerin sosyal içermesini teşvik etmek;
 • Özellikle istihdam, eğitim, sağlık ve sosyal içerme alanlarında tüm sektörlerdeki genç insanlar üzerindeki etkileriyle ilgili siyasi kararları iyileştirmek;
 • gençlik yoksulluğunun ve her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve gençlerin sosyal içermesini teşvik etmek.

Avrupa Gençlik Politikası ve AB Gençlik Stratejisi kapsamında alınan tüm önlemler uluslararası insan hakları sistemine sağlam bir şekilde oturtulmalıdır. Aşağıdaki ilkeler tüm gençlik politikaları ve etkinlikleri için geçerli olmalıdır:

a. eşitlik ve ayrımcılık yapmama; 
b. dahil etme; 
c. katılım; 
d. küresel, Avrupa, ulusal, bölgesel ve yerel bir boyut; 
e. İkili bir yaklaşım (gençlerin yaşamlarını iyileştirmeyi amaçlayan politikalar asla gençlik alanlarıyla sınırlı olmamalıdır).

Yeni stratejinin getirdiği önemli yenilikler:

 • Gençlerin görüşlerinin Avrupa Komisyonu’nda temsil edilmesini sağlamak için bir AB Gençlik Koordinatörü atamak;
 • yenilikçi danışma biçimleri de dahil olmak üzere sorunları daha iyi tespit edecek ve istişare süreçlerini daha geniş ölçüde erişilebilir kılacak olan “Gençlik Diyaloğu” olarak adlandırılan yapılandırılmış diyalogu uygulamak için yükseltilmiş bir model;
 • gençlere tahsis edilen Avrupa fonlarının farklı finansman programlarında kullanılmasının izlenmesi;
 • gençlik çalışmalarının kalitesini, yenilikçiliğini ve tanınmasını daha da geliştirmek ve diğer sektörlere yaygın eğitimin potansiyelinden yararlanmak için koşullar ve teşvikler oluşturmak;
 • AB gençlik politikasının uygulanması ile Erasmus + programlarındaki ilgili faaliyetler ve Avrupa Dayanışma Birimi arasında daha açık bir bağlantı kurulması.

AB Gençlik Stratejisi, sektörler arasında bütünleşik uygulamayı sürdürürken, katılım, entegrasyon, güçlendirme olmak üzere üç temel eylem alanına odaklanmaktadır.

Yakınlaştırma / çekme (engage)

Avrupa’nın geleceği hakkında düşünme bağlamında, şimdi gençleri dinlemenin ve hayallerini gerçekleştirmeleri için onları güçlendirmenin zamanı geldi.

AB seviyesindeki işbirliği aşağıdakilere odaklanacaktır:

 • Gençlerle yeni bir AB diyalogu başlatmak, böylece farklı kökenlerden gelen gençlerin AB politika kararlarına katkıda bulunabilmelerini sağlamak;
 • Avrupa Gençlik Portalı’nı, AB ile çalışabilecekleri gençler için tek bir dijital giriş noktası olarak güçlendirmek;
 • kaliteli bilgiye erişim, güvenilir kaynaklarla doğrulanma ve Avrupa ve diğer seçimlere katılımın desteklenmesi dahil, gençlerin demokratik hayata katılımının arttırılması;
 • “katılımcı öğrenmeyi” desteklemek ve Erasmus + ile Avrupa çapında ve ötesinde katılımcı eylemlere ilginin artması.

Üye devletler aşağıdakilere odaklanmaları konusunda teşvik edilir:

 • Tüm karar verme seviyelerinde diyalog ve katılımcı mekanizmaların teşvik edilmesi, örneğin gençlik konseyleri aracılığıyla, geri bildirim mekanizmalarına özellikle dikkat etmek ve farklı geçmişlerden gençlere hitap etmek;
 • gençlik örgütlerine katılım veya çevrimiçi aktivizm dahil, gençlerin sosyal ve sivil katılımını teşvik etmek;
 • gençleri gençlik çalışmaları, gençlik meclisleri veya simülasyonları, sivil eğitim ve medya okuryazarlığı yoluyla örgün eğitim ve resmi makamlarla sinerji içinde çalışmaya hazırlamaya yardımcı olmak.

Birleştirme / Bağlama (connect)

Strateji, gençlerin değişim, işbirliği ve sivil katılım ilkelerini yaşamaları için fırsatları destekleyecektir.

AB seviyesindeki işbirliği aşağıdakilere odaklanacaktır:

 • Avrupa ve ötesindeki gençleri birbirine bağlayarak, Avrupa’nın farklı yerlerinden, sanal Erasmus + borsaları ve diğer Erasmus + eylemlerinden genç ağları kurarak: Gençlik;
 • Avrupa Dayanışma Birimi programının uygulanmasına destek;
 • Erasmus + programları ve Avrupa Dayanışma Birimi içindeki sınır ötesi öğrenme hareketliliğine katılımın artması, daha az fırsatı olanlara odaklanarak.

Üye devletler aşağıdakilere odaklanmaları konusunda teşvik edilir:

 • Gençlerin dayanışma sürecine katılımlarını teşvik etmek: Alanında faaliyet gösteren kuruluşlar için destek programlarını ve kapasite geliştirmeyi teşvik etmek, fırsatlar konusunda farkındalık yaratmak ve gönüllülük ya da sivil hizmetin hakları ve yararları hakkında bilgi sağlamak. Üye devletler, ulusal programlar hazırlarken Avrupa Dayanışma Birimi programıyla tamamlayıcılık ve sinerji için çabalamalıdır;
 • Ulusal düzeyde sınır ötesi dayanışma konusundaki yasal ve idari engellerin gözden geçirilmesi ve kaldırılması;
 • gönüllülük yoluyla kazanılan deneyimin ve öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinin teşvik edilmesi.

Güçlendirme (empower)

Gençlik çalışması, gençlere yetişkinliğe geçişlerinde benzersiz yararlar sağlarken, kendine güven ve yaygın öğrenme için güvenli bir ortam sağlar. Gençlik çalışması yoluyla gençler, takım çalışması, liderlik, kültürlerarası yeterlilikler, proje yönetimi, problem çözme ve eleştirel düşünme gibi temel yeterlilikler ve becerileri edinirler. Bazı durumlarda, gençlik çalışması eğitim, öğretim ya da iş için bir köprüdür, dolayısıyla dışlamayı önler.

AB düzeyindeki işbirliği, gençlik çalışmalarının kalitesi, yeniliği ve tanınması için Gençlik Çalışma Gündemi’nin uygulanmasına odaklanacaktır:

 • kaliteli gençlik çalışmaları için pratik araç koleksiyonları oluşturmak ve yaymak;
 • Erasmus + ‘da gençlik alanının tanınması, inovasyonu ve kapasite geliştirilmesine yönelik kitlesel eylemlerin desteklenmesi;
 • dijital gençlik çalışması, gençlik çalışanı becerileri ve gençlik çalışması için finansman hakkında eş öğrenmeyi ve kanıt toplamayı destekleme.

Üye devletler aşağıdakilere odaklanmaları konusunda teşvik edilir:

 • kalite iyileştirme: gençlik çalışanlarının eğitiminde kullanılacak araçlar ve kalite sistemleri, gençlerin değişen yaşam koşullarına duyarlı olmalı ve kurumları güçlendirmek için daha geniş bir kalite yaklaşımına entegre edilmelidir;
 • Dijital Fırsatlara Uyum: Gençlik çalışmasının yapısı, modları ve iletişim kanalları dijital dünyaya uyarlanmalı – erişimi artırmak ve gençlerin dijital kaynaklara hakim olmalarına yardımcı olmak için teknoloji ve pedagojik uygulamalar kullanılmalıdır. Dijital gençlik çalışması, gençlik çalışanlarının eğitimine ve varsa gençlik çalışmaları için mesleki ve yeterlilik standartlarına entegre edilmelidir;
 • Tanınmayı teşvik etmek: katılan gençlerin çalışmasının gençlik değerini desteklemek için, yaygın ve gayrı resmi öğrenme ve beceri geliştirme programlarının geçerliliği hakkında Konsey Tavsiyesine uygun olarak uygun ve kabul görmüş tanıma araçları geliştirilmelidir;
 • Tüm gençlere, özellikle de daha az fırsatlara sahip olanlara hitap ediyor: gençlik çalışmaları, en savunmasız kişilere ulaşmak ve bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için eşsiz bir potansiyele sahip.

Gençlerin Avrupa hedefleri, yeni stratejinin önemli bir parçasıdır ve gençlerin tam potansiyellerine ulaşmalarını sağlayan bir Avrupa vizyonunu temsil eder. Bunlar yeni stratejinin ayrılmaz bir parçasıdır, ancak yasal olarak bağlayıcı hedefler değildir. Aşağıdaki 11 hedef gençler tarafından belirlenmiş ve onaylanmıştır (daha fazla bilgiyi www.youthgoals.eu adresinde bulabilirsiniz ):

1. AB’yi genç insanlara bağlamak
Amaç: Gençler arasında AB projesine ait olma duygusunu teşvik etmek ve özgüven kazanmak ve katılımı artırmak için AB ile gençler arasında bir köprü oluşturmak.

2. Cinsiyet eşitliği
Amaç: Cinsiyet eşitliği ve gençlerin yaşamlarının her alanında cinsiyete duyarlı yaklaşımları sağlamak.

3. Kapsayıcı toplumlar
Amaç: Tüm gençlerin topluma katılımını sağlamak ve artırmak.

4. Bilgi ve yapıcı diyalog
Amaç: Gençlerin güvenilir bilgiye daha iyi erişebilmelerini sağlamak ve bilgiyi eleştirel olarak değerlendirme ve yapıcı diyaloga dahil olma yeteneklerini desteklemek.

5. Akıl sağlığı ve refah
Amaç: Daha iyi akıl sağlığı sağlamak ve akıl sağlığı sorunlarının damgalanmasını ortadan kaldırmak, böylece tüm gençlerin sosyal katılımını teşvik etmek.

6. Kırsal gençlik için ileri bir adım
Amaç: Gençlerin kırsal alanlardaki potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlayacak bir durum yaratmak.

7. Herkes için kaliteli istihdam
Amaç: Tüm gençler için kaliteli işlere yol açan fırsatlarla erişilebilir bir işgücü piyasası sağlamak.

8. Kaliteli öğrenme
Amaç: 21. yüzyılda sürekli değişen yaşamın zorluklarıyla yüzleşmek için gençleri hazırlamak için farklı öğrenme yöntemlerini bağlamak ve geliştirmek.

9. Herkese alan ve katılım
Amaç: Gençlerin demokratik katılımını ve özerkliğini güçlendirmek ve gençlere toplumun her alanında özel alanlar sağlamak.

10. Sürdürülebilir bir yeşil Avrupa
Amaç: Tüm gençlerin çevresel olarak aktif, eğitimli ve günlük yaşamlarında değişim yaratabilecekleri bir toplum yaratmak.

11. Gençlik örgütleri ve Avrupa programları
Amaç: Tüm gençlere gençlik örgütlerine ve Avrupa gençlik programlarına eşit erişim sağlamak ve böylece Avrupa değerlerine ve kimliğine dayalı bir toplum oluşturmak.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.